top of page
Bild 2.jpg

Bilder redovisar preliminär utformning, slutgiltig gestaltning avgörs i bygglovsskede

Trafikförvaltningen, SLL

Stockholm

Arkitekt

Uppdragsledare/utredningsledare 

Generalkonsult

Depåutredning
underlag till detaljplan
Programhandling 
Systemhandling

2022-pågående

NY VERKSTAD NEGLINGEDEPÅN

Beställare: 

Plats: 

Roll:

Skede: 

 

 

 

År:

Ahnborg Arkitekter har bistått med utredningsledare samt teknikområdet arkitektur till Trafikförvaltningens projekt för om- och nybyggnad av Saltsjöbanans depåsystem. Saltsjöbanan ska förses med fler och nya fordon för att kunna ge högre turtäthet och en mer kvalitativ resenärsupplevelse och därmed göra Saltsjöbanan mer attraktiv för boende längs med banan.

 

I nybyggnaden ingår ny verkstadsbyggnad med underhållsplatser för förebyggande och avhjälpande underhåll, nya utrymmen för lager, teknik och personal. Utöver nybyggnad inom depåfastighet Neglinge ingår även framtagning av en ny uppställningshall för museifordon vid Storängens station. Viss anpassning görs även inom befintlig depåbyggnad i Neglinge.

 

Saltsjöbanan har sin arkitektoniska särprägel och sina kulturhistoriska värden. Detta gäller även Neglingedepån som är delvis har historia så långt bak i tiden 1800-talet. Detta ställer krav på gestaltningen för nybyggnation längs med banan, inklusive byggnaderna i detta projekt.

 

I arbetet har Ahnborg Arkitekter drivit förstudie, initierat nödvändiga utredningar, deltagit i detaljplanearbete och på så vis tagit fram koncept för depåanpassningar. För beslutat koncept har vi tagit fram godkänd programhandling och arbetet för närvarande med systemhandlingsprojektering. I roll som utredningsledare har vi, utöver ovan nämnt, även medverkat i bland annat kravställningsarbete och samordning mellan fordons- och depåfunktioner. Vi har även fungerat som uppdragsledare och generalkonsult för en större mängd teknikområden som behövdes under i utredning- och programhandlingsskede.

 

Utredningsledare har bidragit med bland annat:

·        Identifiering, initiering och samordning av nödvändiga utredningar

·        Samordning och värdering av intressentönskemål

·        Framtagning av krav för projektering av fastighet och anläggning på

systemhandlingsnivå

·        Framtagning av Utredningsrapport samt bidrag till Inriktningsfasrapport, Tjänsteutlåtanderapport

·        Samordning av detaljplanefråga och framtagande av underlag till detaljplan

 

Arkitekt har bidragit med bland annat:

·        Framtagande av utredningsskisser för möjliga depåanpassningar

·        Framtagande av visionsbilder och gestaltningsprogram för nya byggnader

·        Framtagande av programhandling för nya byggnader

·        Assistans i detaljplanefråga och framtagande av underlag till detaljplan

bottom of page